Årsmøte for skolen og kirken 20. mars

Møtet avholdes i gymsalen på Granly skole. Vi starter med årsmøte/generalforsamling for Granly skole kl 19.00 – ca 20.30, og menighetens årsmøte fortsetter deretter, ca 20.45 – 22.00. Møtet åpner med andakt kl 19.00, og det blir enkel bevertning mellom årsmøtene, ca kl 20.30 – 20.45.

Saksliste for menighetens årsmøte:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

 

2. Konstituering

– Valg av møteleder og referent

– Valg av en person til å undertegne referatet sammen med møteleder

 

3. Årsmeldinger 2018 og informasjon

– Årsmelding fra Granly menighet v/eldsterådet og Årsmelding fra menighetsutvalget

– Tilsetting av diakon

– Behov for voksenledere til DELuKs + ny ungdomsleder fra høsten 2019

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

 

4. Utbedring av kirkestue/musikkrom/prestekontor/søndagsskole-/DELuKs-rom

Klikk her for å se forslag til plantegning. Ytterligere informasjon om prosjektet presenteres i møtet.

Forslag til vedtak: Forslag til utbedring av lokalene godkjennes.

 

5. Arbeid med DELK’s strategiplan

Klikk her for å se dokument med forslag til notat.

Forslag til vedtak: Notatet vedtas og oversendes til DELK Hovedstyret.

 

6. Regnskapet for Granly menighet for 2018

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2018 godkjennes.

 

7. Budsjett for Granly menighet for 2019

Menighetsutvalget vil informere om følgende vedtak (SAK 16/2019) vedrørende husleie fra skolen:”Husleien fra skolen skal over tid benyttes til skoleformål. Dette kan være tilskudd til skoledriften, dekningav transportutgifter, investeringer i nye skolelokaler/eiendom eller vedlikehold av eksisterendeskolelokaler. Ubrukte midler synliggjøres som et øremerket fond under egenkapitalen i menighetensregnskap. MU disponerer midlene. Menighetsmøtet får en årlig oversikt over bruken av midlene”.

Forslag til vedtak: Budsjett for 2019 vedtas.

 

8. Valg

Valgkomiteen presenterer forslag til valg i ulike verv, oppgaver og komiteer i Granly menighet.

 

9. Eventuelt

Gi melding til møteleder ved begynnelsen av møtet om du har spørsmål/kommentarer mv under eventuelt.Vi håper mange vil sette av tid til å komme på begge årsmøtene, og oppfordrer dere alle til forbønn for hjem,kirke og skole. Menighetsmøtet er åpent for alle medlemmer i menigheten.

 

Med vennlig hilsen

for eldsterådet og menighetsutvalget i Granly menighet

Berit R. Ludvigsen (leder i menighetsutvalget)