Organisering

Granly menighets øverste organ er menighetsmøtet. I det daglige drives mye av arbeidet av mange frivillige som har sitt åndelige hjem hos oss.

Det ordinære menighetsmøte avholdes en gang i året. Her vedtas årsmelding og budsjett, det velges personer til menighetsstyret og ulike råd og utvalg, og menighetens arbeid drøftes. Det arrangeres også sporadisk menighetsmøter utenom det faste, årlige.

Menighetsstyret er organisasjonens styre. Eldsterådet har det hyrdemessige og åndelige ansvaret for menigheten.

Alle medlemmene i eldsterådet har også hvert sitt sete i Rådsmøtet for Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Der samles alle eldsterådene i DELK for å drøfte og avgjøre felles åndelige forhold som gjelder hele kirkesamfunnet. DELK er organisert som ett «bispedømme» med en tilsynsmann som øverste åndelige leder.

DELK har også et hovedstyre som avgjør praktiske og økonomiske anliggender for kirkesamfunnet. I tillegg samles delegater fra alle menighetene minst annen hvert år til Generalforsamling, som kan sammenliknes med Menighetsmøtet på lokalt plan, men at de behandler strategivalg for hele kirkesamfunnet. Se http://delk.no for mer informasjon.