Referat fra meninghetsmøte 15. mars.

Nå er referatet fra menighetsmøtet klart.

REFERAT

_________________________________________________________________________

 

EMNE                       Menighetsmøte, Tønsberg menighet

DATO                         15. mars 2016

STED                         Gymsalen, Granly skole

________________________________________________________________________

 

Jan Erik Askjer åpnet med andakt.

Anders Rønningen ønsket velkommen til ca. 60 medlemmer, og ledet møte i sak 1 og 2..

 

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Det var ingen innsigelser til innkallingen eller sakslisten.

 

  1. Konstituering

 

Kjell Magne Baksaas ble valgt til møteleder.

Kjetil Gilje ble valgt til referent.

Marianne Mørken ble valgt til å underskrive referatet sammen med møteleder.

 

  1. Årsmelding 2015

 

Kort orientering v/ Svein Minnesjord.

Trakk spesielt frem dette med valg av eldste som ligger foran oss de neste årene.

Det komme innspill fra salen på medlemssammensetningen i forhold til alder, og løftet fram bekymring om at det er veldig få medlemmer i den yngste aldersgruppen 0-5 år.

 

Årsmeldingen for 2015 ble deretter godkjent og tatt til etterretning.

 

  1. Menighetsstruktur Granly – orienteringssak

 

Eldsterådet ønsker å starte en prosess der vi tenker nytt om organisering av menigheten.

 

Eldsterådet v/Anders Rønningen orientert om tanker fra Eldsterådet. De tenker seg et «menighetsråd» og en «eldsteråd». Viktig poeng er at eldsteråde ikke har ansvar for «menighetsrådet». Det ble orientert om en mulig ansvarsfordeling mellom disse to «rådene». Flere andre mulig for hvordan dette praktisk kan organiseres ble løftet frem. Sammensetningen av et «menighetsråd» var det flere forslag på.

 

Det ble inviterte til høyt tenkning om temaet.

 

Det komme mange flere innspill fra salen, alle positive til dette initiativet.

 

  1. Nytt orgel i Granly kirke?

 

Anders Rønningen orientert litt om prosessen i eldsterådet i forbindelse med ønsker om nytte orgel i kirken. Eldsteråde fikk opprettet en komite. Eldsterådet ønsket at saken ble en sak for menighetsmøte og uten innstilling til vedtak fra eldsterådet.

 

Orgelkomiteen v/ Alf Henrik Engen presenterte komiteens utredning og innstilling til orgel for kirken.

 

Svein Minnesjord orientert litt om økonomien i dette. Eikveien 38 ligger nå ute for salg, og økonomisk skulle det ikke være noen utfordringer for menigheten.

 

Det kom mange gode innlegg fra salen, og det ble en nyansert og god samtale om saken.

 

Resultat av avstemning: Nei: 9 stk.    Ja: 51 stk.

 

Vedtak: Menighetsmøte ønsker at orgelkomiteens forslag blir utført til en forespeilet pris på 800.000,-. Hvordan orgelkjøpet finansieres blir overlatt til eldsterådet. Orgelkomiteen utfordres til å realisere prosjektet.

 

  1. Regnskap 2015 og budsjett 2016

 

Kort orientering v/Svein Minnesjord.  Han tok en kort gjennomgang av regnskap for 2015 og budsjettet for 2016.

 

Menigheten er nå ferdig med sine forpliktelser inn mot nytt allrom på Granly Skole.

 

Det kom noen innspill og spørsmål fra salen.

 

Innspill fra Knut Bergan angående depositum på leieforhold på kr 39.000,-. Det ble hevdet at dette er blitt avregnet mot husleien. Kommentaren oversendes kasserer.

 

Vedtak:

Menighetsmøte godkjente regnskapet med revisjonsberetning for 2015 visende et overskudd på kr 179.312,06.

 

Menighetsmøtet vedtar at eldstene og menighetssekretær skal i 2016 ha godtgjørelse på kr 5 250,- pr. person, totalt kr 21 000,- til delvis dekning av dirkete utgifter i forbindelse med tjenesten.

 

Budsjettet for 2016 – visende et overskudd på 105.000. kr – ble godkjent..

 

  1. Valg

 

Det kom ingen forslag fra salen, og det som valgkomiteen hadde foreslått ble stemt inn.

 

Etter forslag fra valgkomiteen vedtok menighetsmøtet at følgende personer besetter de ulike komiteer slik:

 

Valgkomite

Egil Fevang

Sissel Bergan

Thor Henrik Fon

Vara: Kari Frøystad

 

Skolestyret for Granly skole

Anne Pernlle Gilje

Tor Ivar Simonsen

Vara.: Aslaug Grytnes

 

Diakoni

Ann Olaug Thorsnes

Erling Thorsnes

Eva Flamm

Grethe Liland

Liv Krokeborg

Marianne Mørken

 

Ligningskomite

Jan Erik Grytnes

Tore Slettvik

Vara: Berit R. Ludvigsen

 

Messekomiteen

Anne Fevang

Grethe Liland

Karine Minnesjord

 

Hustilsynet kirken/ Grethesvei 3                  

Erling Thorsnes

Helge Gjelstad

Ragnar Askjer

 

Misjonsutvalget

Anne Vea Rønningen

Aslaug Grytnes

Beate V. Ekenes

Stine Næss Askjer

 

Revisorer

Roar Frøystad

Jan Erik Borge

 

Bevertningskomite

Anne Sofie Askjer

Ragnar Askjer

Grethe Hole

Birger Hole

Lisbeth Horn Semb

Per Semb

Helene Minnesjord

Kjell Minnesjord

Hanne Jorun Hauan

Berit A. Lien

Karin Horn

Solveig Fredriksen

Tormod Fredriksen

Anne Marie Slettvik

Bjørg Lytle

 

Kirkeverter

Anne Fevang

Beate Simonsen

Synnøve Slettvik

John Haugteien

Irene Himberg Zahlsten

Antonette Fon

Thor Henrik Fon

Tone Stokke

Liv Marta Wilson

Hjørdis Wittingsrud

Kjell Magne Baksaas

 

  1. Eiendomsforhold Granly skole

Erik Gjelstad orientert om saken

 

For å få et mer ryddig og oversiktlig eierforhold foreslår FEV og eldsterådet at Granly menighet overtar som eier av eiendomsmassen på Granly.

 

Det ble stemt over om vedtaket skulle utsettes. Utsettelse ble nedstemt.

 

Vedtak: Menighetsmøte ser behov for en avklaring i eierforholdene til eiendomsmassen på Granly. Granly menighet er klar til å overta alt eieransvaret for ungdomsskolebygningen og de andre bygningene på Granly, dersom de øvrige menighetene ønsker dette.

 

  1. Menighetsbidrag i stedet for skolebidrag

 

FEV v/ Egil Gjelstad orienterte om en pågående prosess om skolebidrag/ menighetsbidrag.

 

 

  1. Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

                                               

 

 

Møteleder Kjell Magne Baksaas avsluttet møte. Helge Gjelstad lyste til slutt herrens velsignelse over forsamlingen.

 

 

.

 

 

 

 

__________________                                                                                                           ________________

                                                                                                                                                            

Møteleder                                                                                                                                         

 

 

Tønsberg, 15. mars 2016

______________

Kjetil Gilje

Referent